logo-web2

Syntax

syntax online, s.r.o.
Na Roudné 857/80, 301 00 Plzeň
Telefon: 123 456 789
E-mail: neco@syntax.cz

Dronte nano – metal/plastic

Home  |  Dronte nano  |  Dronte nano – metal/plastic
produkt_N-metal2

Mimořádně účinný a odolný ochranný nanotechnologický přípravek na ošetření plastů, nerezu, chromu, lakovaných kovů a jiných lakovaných povrchů proti znečištění, poškození a korozi povrchu s výrazným lotosovým efektem. Dokonalá čistota a jednoduchá údržba povrchů.

DRONTE nano  METAL / PLASTIC Professional je mimořádně účinný přípravek, který vytváří na ošetřeném povrchu neviditelnou vrstvu. Neviditelná, ale pevná ušlechtilá ochranná vrstva, která se při ošet­ření na povrchu vytvoří, silně odpuzuje vodu, olej a nečistoty, chrání povrch před posypovou solí, kyselými dešti a nežádoucími nečisto­tami z mořské vody. Kontaminující látky jako mastnota, vodní ká­men, průmyslové nečistoty z ovzduší a jiné nečistoty se nedokáží s povrchem pevně navázat a dají se snadno odstranit bez použití silných chemických nebo abrazivních prostředků. Většinou je stačí opláchnout čistou vodou. V případě povrchů, vystavených povětr­nostním podmínkám, se díky silnému lotosovému účinku projevuje výrazný samočistící efekt.

Vlastnosti ošetřeného povrchu: • silný odpudivý efekt vůči vodě a olejům • výrazné snížení přilnavosti nečistot a vodního kamene • ochrana povrchu před solí, kyselými dešti, nežádoucími nečisto­tami z mořské vody • samočisticí schopnost povrchu od nečistot z ovzduší – lotosový efekt • úplná zdravotní nezávadnost • lidským okem neviditelná vrstva zušlechtí povrch a chrání ho před nepříz­nivými vlivy prostředí • stabilita ošetření vůči UV-záření a oděru • odolnost vůči změnám teploty (odolá trvalé teplotě až do 230 °C) • vysoká chemická odolnost • (Životnost může snížit mechanické poškození ošetřeného povrchu a abrazivními čistícími prostředky.)

Přípravek DRONTE nano  METAL / PLASTIC Professional je ideální na prvotní ošetření nerezu, chromu, lakovaných i nelakovaných karoserií automobilů, člunů, vlaků, vodních skútrů i částí pod čarou ponoru a všech povrchů v interiéru a exteriéru z lakovaného a nelakovaného plastu, kovu a jiných tvrdých lakova­ných povrchů (plastové vany, umyvadla, plastové nádoby, plastové rámy oken, lakované dřevo, lakovaný nábytek – kromě lihového laku).

Povrch musí být před aplikací odmaš­těný, čistý a suchý.

Příprava povrchu:
Doporučujeme použít přípravek DRONTE Cleaner, biologic home . Větší nečistotu nejdříve spláchněte vodou. Přípravek DRONTE Cleaner krátce protřepejte a následně jím po­stříkejte povrch. Přípravek rozetřete po celém povrchu houbičkou. Nechte působit cca 1 – 3 minuty, ale nesmí na po­vrchu zaschnout. Nečistotu doko­nale smyjte vodou a pak povrch vytřete do sucha. Pokud povrch, připravený na aplikaci, není úplně čistý, postup zopakujte.

Aplikace: DRONTE nano  METAL / PLASTIC Professional aplikujte na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Přípravek před použitím protřepejte cca 5 sekund. Nastříkejte ho na povrch při teplotě v rozmezí od 5 do 30 °C. Aplikujte po menších plochách a ihned jemně po nanesení zaleštěte čistou, nesavou nebo papírovou utěrkou do sucha. (Pozn. aby byl povrch správně ošetřen, přípra­vek musí být do povrchu zaleštěn a nesmí jen volně zasychat).

Během aplikace nesmí přijít přípravek do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Účinné látky přípravku se na ošetřený po­vrch chemicky vážou – reakce je zcela ukončena po 24 hod. Během této doby doporučujeme nevystavovat ošetřený povrch působení mechanických nebo chemických faktorů. Povrch může poškodit do 24 hodin od aplika­ce především mechanický tlak. V tom případě je nutné na me­chanicky poškozené části aplikaci zopakovat.

Přebyteč­ný přípravek, který se nedokázal navázat během 24 hodin, může zůstat na povrchu jako prachové skvrny. Bez stopy je po 24 hodi­nách setřete bavlněným hadříkem nebo smyjte při nejbližším mytí. Dlouhodobou funkčnost ošetření dosáhnete pravidelným přeleš­těním ošetřeného povrchu přípravkem DRONTE nano  METAL / PLASTIC Professional cca (1x ročně) v závislosti na mechanické zátěži ošetřeného povrchu. Pří­pravek je určen k přímému použití. Ředění, příp. míchání s jinými látkami je zakázáno.

Skladování: v uzavřených původních obalech při teplotách 5–35 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu záření a mrazu. Po otevření vý­robek opět skladovat pouze v dobře uzavřených nádobách nejvýše 6 měsíců. Přenášení a skladování je povoleno pouze v jednorázo­vých originálních obalech výrobce.

Spotřeba DRONTE nano  METAL / PLASTIC Professional: 100 ml/10–20 m2.

Spotřebujte do 2 let od data výroby.

Bezpečnostní upozornění při práci s přípravkem DRONTE nano  METAL / PLASTIC Professional

NEBEZPEČÍ – obsahuje: propan-2-ol • Vysoce hořlavá ka­palina a páry • Způsobuje vážné podráždění očí • Může způ­sobit ospalost nebo závratě • Uchovávejte mimo dosah dětí • Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horký­mi povrchy – Zákaz kouření • Zamezte vdechování par/aerosolů • PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vla­sy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplacho­vání • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení • Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření • Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad • Chránit před mrazem

Přípravek je určen k přímému použití. Míchání s jinými látkami je zakázáno.